Statut muzea

České muzeum výtvarných umění v Praze je příspěvkovou organizací Středočeského kraje

České muzeum výtvarných umění v Praze je sbírkotvornou institucí shromažďující díla nejen českého výtvarného umění 20. a 21. století. jeho statut je specifikován zřizovací listinou schválenou usnesením zastupitelstva Středočeského kraje č. 17-7/20002/ZK dne 12. 2. 2002. Je tedy odborným uměnovědným pracovištěm, které svou fundovanou odbornou prací nejen ochraňuje shromažďované kulturní dědictví, ale nejrůznějšími dostupnými formami s ním veřejnost také seznamuje, zprostředkovává jí nezastupitelným způsobem poznání, obohacuje její život, vzdělává ji a kultivuje sociální prostředí. Aktivity muzea umění jsou velice specifické službou poskytovanou celé společnosti. Základní zákonnou normou, kterou se řídí jeho práce je Zákon č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů a vyhláškou č. 275/2000 Sb.

ikona_ces.gif

Sbírky Českého muzea výtvarných umění v Praze jsou zapsány do Centrální evidence sbírek (CES) při Ministerstvu kultury ČR. CES je veřejně přístupným seznamem sbírek, vypovídajícím o bohatosti významné části movitého kulturního dědictví v České republice.

Člen Rady galerií České republiky

Rada galerií ČR

Rada galerií České republiky – je dobrovolným sdružením sbírkotvorných galerií (muzeí umění) a fyzických osob činných v oboru jejich působnosti, založeným podle zákona čís. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v pozdějším znění. RG ČR reprezentuje sbírkotvorné galerie (muzea umění) s cílem napomáhat jejich rozvoji jako speciální části českého muzejnictví a v duchu platných právních úprav a předpisů podporuje a koordinuje základní směry jejich činnosti: péči, ochranu, prezentaci a rozšiřování jejich uměleckých sbírek jako jedinečné součásti národního movitého kulturního dědictví České republiky.

Mezinárodní rada muzeí

a členem ICOM

ICOM = Mezinárodní rada muzeí (International Council of Museums) je mezinárodní profesní nevládní organizace se statutem konzultanta UNESCO. Byla založena roku 1946.

Cílem národních výborů ICOM a jejich regionálních sdružení je podporovat muzea a muzejní pracovníky při jejich vědecké práci, v péči o sbírky a jejich uchování, při prezentaci materiálu i při zvyšování vědecké kvalifikace muzejních pracovníků. Tyto cíle jsou naplňovány především koordinační činností, šířením informací o dění a stavu oboru v celosvětovém měřítku, sjednáváním spolupráce, poskytováním stipendií a zastupováním zájmů oboru jak na mezinárodním poli, tak na domácí půdě.