Na čo slúži biznis plán?

Biznis plán je základným prvkom pri zakladaní a raste každého podniku. Plní úlohu strategického plánu, ktorý načrtáva ciele, zámery a plány na ich realizáciu. Jeho hlavnou funkciou je určiť účel podniku, cieľovú demografickú skupinu, rozsah výrobkov alebo služieb a jedinečnú ponuku hodnoty. Je nevyhnutné zdôrazniť, že biznis plan je svojou podstatou účelovo vymedzené. Sú navrhnuté a zavedené do praxe z osobitného súboru dôvodov. Hlavne preto, aby podnikateľom a tímu poskytli smerovanie, podporili pochopenie trhu a stanovili realistické a strategické ciele. Sú tiež určené na prilákanie potenciálnych investorov, zainteresovaných strán alebo partnerov tým, že vyjadrujú finančnú životaschopnosť podniku a jeho rastový potenciál. Táto realizovateľnosť a potenciálny rast sú zobrazené na základe vypočítaných krokov a stratégií smerujúcich k dosiahnutiu stanovených cieľov. Podnikateľský plán integruje tieto prvky a vytvára definitívnu, komplexnú príručku, ktorá stanovuje ciele, ktoré chce spoločnosť dosiahnuť, a čo je najdôležitejšie, stratégie, ktoré má v úmysle použiť na ich dosiahnutie. Zveruje podnikateľovi a zainteresovaným stranám jasnosť vízie a poslania podniku. Ich pochopenie posilňuje dôveru v štruktúru a prístup podniku a podporuje potenciálne finančné partnerstvá pre rast a expanziu.

Prilákanie investorov a financovanie pomocou biznis plánu

ASUS Business SK | IT Solutions

Dobre štruktúrovaný a podrobný biznis plán je základom pre prilákanie investorov a zabezpečenie financovania, pretože zohráva kľúčovú úlohu pri prezentovaní potenciálu podniku. Tento kľúčový dokument ponúka oveľa viac než len náčrt podniku – obsahuje víziu, prognózu ziskovosti, stratégiu a plán na splnenie stanovených cieľov. Biznis plán v značnej miere plní tieto dve funkcie: je nástrojom na riadenie spoločnosti a sprievodcom na nalákanie investorov a veriteľov. Investori v podstate využívajú podnikateľský plán na posúdenie uskutočniteľnosti spoločnosti, jej potenciálu rastu a predovšetkým jej schopnosti priniesť návratnosť ich investícií. Starostlivo vypracovaný podnikateľský plán naznačuje odhodlanie, plánovanie a podnikateľský talent podnikateľa. Podobne ako štartovacia rampa, nielenže naštartuje podnikanie k úspechu, ale tiež podporuje financovanie tým, že obsahuje požadované zložky – jasnú marketingovú stratégiu, prevádzkový plán, finančnú prognózu a ponuku výrobkov alebo služieb. Na interné aj externé účely je teda podnikateľský plán ústredným bodom a východiskovým bodom každého úspešného podnikateľského zámeru, ktorý pomáha pri získavaní potrebných finančných prostriedkov a slúži ako maják na navigáciu podniku smerom k jeho stanoveným cieľom.