Záverečné práce a ich štruktúra

Záverečné práce predstavujú konečnú písomnú skúšku študenta na jednotlivých stupňoch vysokej školy (I., II., III.). Rovnako v niektorých prípadoch vypracovávajú záverečnú prácu študenti na stredných školách, ktorá sa nazýva koncoročná maturitná práca alebo ročníková práca. Zaverecne prace majú študentov prinútiť naštudovať si teoretické poznatky z danej témy a vytvoriť projekt, ktorý vychádza z aplikácie získaných poznatkov. Študenti pri písaní záverečných prác využívajú odbornú domácu a zahraničnú literatúru, ktorá je základom pre spracovanie teoretickej časti. Dôležité je si vymedziť cieľ práce, metódy, výsledky práce a vypracovať odporúčania. Na konci každej záverečnej práce by malo byť zhrnutie najdôležitejších poznatkov v podobe záveru.

Záverečné práce – úvod

Zaverecne prace majú úvod, jadro a záver
Obsah a témy záverečných prác

Na úvod záverečných prác je potrebné uviesť čitateľa do problematiky bez použitia zdrojov. Študent vypracováva túto časť z hlavy, pričom si môže pomáhať aktuálnymi udalosťami zo sveta. Najčastejšie študenti začínajú akýmisi frázami typy: V súčasnosti môžeme povedať, že… Dnes sa často stretávame s tým, že… a podobné frázy, ktoré poukazujú na súčasnosť. Úvod záverečnej práce by mal obsahovať motív, kvôli ktorému sa rozhodol študent danú tému spracovať. Ten by mal byť o čosi hlbší, než len napísať, že „iná práca mi neostala“. Je potrebné, aby študent v úvode záverečnej práce preukázal zanietenie do problematiky. Okrem toho sa v tejto časti tiež definuje hlavný cieľ, ktorý bude záverečná práca sledovať. Cieľom marketingovo orientovaných záverečných prác môže byť napr. Stanovili sme si zistiť súčasný marketingový mix vo vybranej spoločnosti a prinesenie návrhov na zlepšenie súčasného stavu.

Záverečné práce – jadro

V jadre záverečnej práce je potrebné uviesť najdôležitejšie časti, a teda ako teoretickú, tak i praktickú časť. Do jadra spadajú všetky kapitoly medzi úvodom a záverom. Pri písaní záverečných prác je potrebné na teoretickú časť získa dostatočný počet odbornej literatúry domácich a zahraničných autorov. Okrem toho študenti pracujú s overeným a dôveryhodnými internetovými zdrojmi. Taktiež je dôležité spomenúť praktickú časť, kde študenti realizujú vlastný výskum. Pri písaní praktickej časti musí študent vychádzať z osnovy, ktorú si vopred dobre naplánuje.

Záverečné práce – záver

Záverečné práce musia mať svoj záver, v ktorom sa zhrnú všetky dôležité informácie z predchádzajúcich častí. Je dôležité poukázať na cieľ záverečnej práce,  teda či sa ho podarilo splniť alebo nie. V prípade, že sa cieľ nepodarí splniť, je potrebné uviesť dôvod, prečo sa tento cieľ nesplnil. Odporúčame si stanoviť cieľ vždy takým spôsobom, aby sa ho dalo naplniť, avšak nie vždy je to možné, napr. v dôsledku vládnych opatrení, COVID-19 a podobne.